החלטת ממשלה 3790 להשקעה במזרח ירושלים - דוח מעקב רבעוני 05/2019

דו"חות
27.05.19

Related Topics