החלטת ממשלה 3790 להשקעה במזרח ירושלים - דוח מעקב רבעוני 09/2019

דו"חות
26.09.19

Related Topics