דוחות מעקב רבעוניים אחר החלטת ממשלה 3790 להשקעה במזרח ירושלים