פתרון מדיני בירושלים בעקבות יוזמת קרי

01/04/2014

מאז ראשית המגעים בין ישראל לבין הפלסטינים לפני יותר משני עשורים, ברור היה לשני הצדדים כי מציאת פתרון משביע רצון בסוגיית ירושלים מהווה תנאי להסדר מדיני בין העמים. בעקבות השיחות שהחלו ביולי 4102, בתיווכו של ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקני, ערכה עיר עמים ניתוח של התכנות הפתרון המדיני בירושלים על פי המצב בהווה, 02 שנים מאז הוצג "מתווה קלינטון", שמשמש מאז בסיס למשא ומתן על ירושלים. נייר זה מנתח את התכנות הפתרון בירושלים, על בסיס השינויים שנוצרו בשטח: בתחום המוניציפלי, באזור "האגן ההיסטורי", ב"ירושלים רבתי", והשפעות אלו על המרחב הפלסטיני בירושלים וחיבורו לגדה המערבית. הנייר אינו מתיימר להקיף את כל השינויים שחלו בירושלים המזרחית מאז שנת 4111, אלא לגעת שינויים להם השלכה ניכרת על התכנותו של פתרון בירושלים.